RODO

Jako, że bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych są zagadnieniem niezwykle istotnym dla Expert, poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administratorem Serwisu expert-transport.pl oraz Administratorem w Państwa danych osobowych rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie lub RODO) jest Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, adres: Magnacka 15, 80-180 Kowale, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, Sąd Gospodarczy, pod numerem KRS 0000444403, REGON 122743962, NIP 6793087860, kapitał zakładowy 5 000,00 zł email: biuro@expert-transport.pl  (dalej Administrator lub Expert)

Po co nam dane osobowe?

Ekspert każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Gdy wiąże nas umowa (zlecenie), dane osobowe przetwarzamy w celu jej realizacji bądź w celu jej zawarcia, a dane te będziemy przetwarzać co najmniej przez 6 lat od jej zakończenia ze względu na wymagania prawa podatkowego cywilnego. Możemy również przetworzyć Państwa dane ze względu na wymagania prawne, które nakłada na nas polskie bądź europejskie prawo, np. wtedy, gdy na terenie jednego z naszych obiektów dojdzie do wypadku przy pracy, przetworzymy dane osobowe uczestników wypadku ze względu na wymagania prawa w obszarze BHP i będziemy je przetwarzać przez okres nimi wymagany. Zdarza się również, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w celu zrealizowania procesu badania satysfakcji naszych klientów. Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna - Kandydaci ubiegający się o pracę

Klauzula informacyjna - Klient biznesowy

Klauzula informacyjna - Klient końcowy

Klauzula informacyjna - Kontrahenci

Klauzula informacyjna - Pracownicy kontrahenta i klienta biznesowego

Klauzula informacyjna - Pracownicy przewoźnika

Prawa podmiotów danych

RODO dało Państwu szereg praw o których realizację możecie zawnioskować do Nas w dowolnym momencie. Z z ograniczeniami wskazanymi w RODO przysługują państwu prawa takie jaki:

 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do ich sprostowania danych osobowych,
 • prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl. Ul. Stawki 2, Warszawa)
 • Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

  Wniosek może być złożony za pośrednictwem Pracowników Expert lub bezpośrednio do Spółki pisemnie na nasz adres Magnacka 15, 80-180 Kowale lub mailowo na adres biuro@expert-transport.pl. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie i odpowiemy w ciągu miesiąca. Jeżeli weryfikacja możliwości uczynienia zadość Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:
  nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

  Jak skontaktować się z nami skontaktować?

  Elektronicznie na adres e-mail: biuro@expert-transport.pl lub pisemnie na adres: Magnacka 15, 80-180 Kowale.

  Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych w Expert?

  W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw w Expert dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych, prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 • W Expert na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy również zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów).

  Czy będziemy przekazywać Państwa dane?

  W ramach realizowanych czynności przetwarzania państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

 • przewoźnicy, z którymi Expert współpracuje w zakresie realizacji usług spedycyjnych oraz dodatkowych (np. wniesienie i montaż mebli czy instalacja sprzętu RTV/AGD);
 • dostawcy systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator;
 • firmy wspierające nas w obszarze finansowo-księgowym;
 • zewnętrzne kancelarie prawne i firmy consultingowe;
 • spółkom z grupy Rohlig SuuS;
 • i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
 • Expert korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów. Podmioty te przestrzegają wytycznych Expert i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

  Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w zakresie w jakim Administrator korzysta z usług podmiotów wspieranych proces wysyłki widomości e-mail (wykorzystanie systemu Mailchimp), mechanizmu cookies (wykorzystanie systemu Google Analytics) oraz procesu ankietowania (wykorzystanie systemu Typeform). Niezależnie od działań Administratora transfer danych osobowych poza EOG może prowadzić m.in. Google LLC jako dostawca usługi Google Workspace oraz Microsoft jako dostawca usługi Microsoft 365. Dostawcy systemów Mailchimp, Google Analytics oraz Typeform oraz firmy Microsoft oraz Google realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.